• Imprimeix

Escala de benestar emocional WEMWBS. Salut mental positiva

Introducció de l’escala WEMWBS a l’ESCA contínua

L’any 2010, la Sub-direcció General de Drogodependències va iniciar un projecte d’adaptació al català i al castellà del qüestionari de salut mental positiva Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale, elaborat per la Universitat de Warwick i el Servei Nacional de Salut d’Escòcia, que abraça una dimensió del benestar i és molt utilitzat al Regne Unit i arreu del món. Es tracta d’un qüestionari que recull els últims avenços en mesures psicològiques per tal d’aplegar-ne els aspectes positius, d’acord amb la definició de salut de l’Organització Mundial de la Salut, que estableix que aquesta noció va més enllà de l’absència de malaltia. La salut mental positiva o benestar psicològic té relació amb molts indicadors de qualitat de vida i permet entendre el benestar com un concepte relacionat amb els trastorns i les malalties però que se’n separa, fins i tot que es pot detectar en etapes de la vida en què estan molt presents l’efecte dels símptomes o les malalties cròniques.

La traducció del qüestionari s’ha dut a terme seguint els procediments estandarditzats més rigorosos i disposant de l’assessorament tècnic d’experts en l’elaboració de mesures subjectives; i un dels nostres objectius era aconseguir convertir aquest instrument nou en un indicador que permetés recollir periòdicament l’estat de salut mental positiva de la població catalana.

Per tal de validar-lo, el qüestionari es va introduir a la tercera onada de l’Enquesta de salut de Catalunya contínua el segon semestre del 2011. Actualment, s’està acabant d’elaborar un informe amb les dades de la tercera onada sobre la salut mental positiva de la població de Catalunya, que es presentarà properament.

A més, des del juliol del 2013, l’instrument de mesura del benestar psicològic WEMWBS es va incorporar en la part del qüestionari bàsic de l’Enquesta de salut de Catalunya, és a dir, es preguntarà de manera sistemàtica, a les persones de 15 anys i més.

Per poder incloure el tema de la salut mental positiva a totes les onades de l’ESCA, i perquè l’escala sigui més útil en l’àmbit sanitari, s’ha elaborat una versió vàlida de la forma curta de l’escala, el SWEMWBS, amb set preguntes. Queda per investigar si la composició d’aquesta escala és comparable amb la versió original per utilitzar-la en estudis multinacionals.