Programa de promoció de la salut i prevenció del consum d’alcohol i altres drogues i dels problemes associats en l’àmbit laboral .

 • El consum d'alcohol i altres drogues en l'entorn laboral té repercussions sobre la salut, les relacions interpersonals i la productivitat.
 • El consum d’alcohol i altres drogues afecta negativament la productivitat i proporciona importants perjudicis a empresaris i treballadors per absentisme, incapacitats laborals, rotació de personal, baixa productivitat, empobriment del clima laboral i baixa qualitat.
 • Que se li atribueix un cost de 74 bilions d’euros anuals a la UE en pèrdua de productivitat.
 • En un 20-25 % dels accidents laborals, hi estan implicats treballadors que estan sota els efectes de l’alcohol i les drogues i causen lesions a tercers.
 • A Espanya es calcula que entre el 15-25% de la sinistralitat laboral es deu a problemes relacionats amb el consum d’alcohol.
 • El 25% dels treballadors de les grans empreses tenen problemes de salut relacionats amb el consum d’alcohol.
 • Els treballadors que consumeixen alcohol i drogues presenten de dues a tres vegades més absentisme laboral que els seus companys (International Labour Organization).
 • Del 23 al 31% dels consumidors de drogues il·legals i el 7% dels bevedors de risc han sofert conseqüències laborals negatives derivades del seu consum (accidents, absentisme, presentisme, acomiadaments).
 • Les baixes laborals de malalties per dependència d’alcohol i drogues són tres vegades més costoses que la resta de baixes en població activa.
 • Els treballadors amb dependència d’alcohol i drogues perceben un import cinc vegades més en indemnitzacions que la resta de treballadors.
 • Un 15,7% dels treballadors que consumien drogues il·legals destacaven que tenien problemes en l’ambient familiar, de salut, de relacions amb els altres, de rendiment laboral i absentisme.

 

En el i la treballadora pot ocasionar, entre d'altres:

 • Pèrdua de la salut
 • Deteriorament de les relacions
 • Baix rendiment i fins i tot pèrdua de la feina.

 

En l'empresa es relaciona amb:

 • Accidents
 • Absentisme
 • Mal clima laboral i pèrdua de productivitat.

 

D'altra banda, a més, els factors estructurals del lloc de treball (alt estrès i baixa satisfacció dels treballadors) poden incrementar el risc de trastorns per consum d'alcohol i altres drogues.

La Sub-direcció General de Drogodependències fa més d’una dècada treballant en la prevenció del consum d’alcohol i altres drogues en l’àmbit laboral.

L'any 2002 es va signar el  Conveni per a la prevenció i el tractament de les drogodependències en l'àmbit laboral . Aquest fet va donar lloc anys després a la creació d'un grup de treball de l'àmbit laboral, amb representació de totes les parts, que va redactar i consensuar les grans línies d'actuació recollides en el Llibre blanc de la prevenció a Catalunya  i que assenten les bases de les actuacions proposades en l'Estratègia nacional de prevenció.

Ha donat suport en la implementació reeixida de polítiques i protocols en matèria de prevenció del consum d’alcohol i altres substàncies a empreses del sector públic com ara TMB, Port de Barcelona i la mateixa Agència de Salut Pública, o a empreses del sector privat com ara FCC i DOW Chemical. 

Fruit d’aquesta experiència, la Sub-direcció General de Drogodependències ha liderat el projecte European Workplace and Alcohol (EWA). Aquest projecte ha estat cofinançat per la Comissió Europea i hi han participat disset institucions de dotze països europeus.  L’objectiu de l’EWA ha estat fer una revisió sistemàtica de l’evidència de les repercussions laborals que té el consum d’alcohol i de quines intervencions preventives aplicades al context laboral han demostrat ser cost-eficaces.

 

Trobareu més informació en el capítol d’antecedents de la Guia per a la prevenció del consum d’alcohol i d’altres drogues (pendent de publicació).

 

 • Augmentar la consciència dels empresaris sobre la necessitat de desenvolupar protocols d’actuacions i d’establir una política clara sobre el consum d’alcohol i drogues en l’àmbit laboral.
 • Conscienciar als i les treballadores sobre els riscos del consum d’alcohol i altres drogues abans d’anar a treballar o durant la jornada laboral.
 • Elaborar de una guia per a la implementació d’un programa de prevenció del consum d’alcohol i drogues a les empreses i l’abordatge dels problemes relacionats: Guia per a la prevenció del consum d’alcohol i altres drogues i dels problemes relacionats amb l’àmbit laboral. (PDF)
 • Assessorar els i les empresàries, les empreses, els serveis de prevenció, les mútues i els representants dels treballadors i treballadores en la implementació de polítiques i programes de prevenció de consum de substàncies des de la perspectiva de salut.
 • Establir circuits de coordinació entre els serveis de salut laboral o prevenció, els centres de tractament especialitzat de drogodependències i l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) per valorar el tractament, la reincorporació i la reinserció laboral.
 • Assessorar a les empreses i els i les empresàries en la realització de campanyes de prevenció i promoció de la salut dels i de les empleades en relació amb el consum d’alcohol i altres drogues.
 • Promocionar dins de les empreses saludables els programes adreçats a la prevenció del consum d’alcohol i altres drogues. 

 

 

Guia per a la prevenció del consum d’alcohol i altres drogues i dels problemes relacionats en l’àmbit laboral. S’aborden els aspectes primordials que s’han de tenir en compte abans, durant i després de la implementació d’un programa de prevenció del consum d’alcohol i altres drogues en l’àmbit laboral.

10 accions per abordar el consum d’alcohol i altres drogues a l’empresa.

Infografia sobre les Claus d’èxit Programa  “A la feina Alcohol i Drogues 0,0

Calculadora en línia. Aquesta eina està pensada perquè els i les treballadores puguin avaluar de forma anònima i confidencial el seu consum d’alcohol, i l’efecte que aquest pot tenir en relació amb la seva feina. En funció de les respostes la persona rep un missatge amb recomanacions personalitzades.

Fullet informatiu Alcohol i treball. Proporciona informació sobre el consum d’alcohol a la feina i les seves conseqüències: com saber si el consum que fa la persona pot ser perjudicial, consell de com prevenir els problemes d’alcohol i recomanacions en cas de problemes.

Pòster. A la feina Alcohol i Drogues 0,0 Cartell de sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol i a on demanar ajuda.

Vídeo. A la feina Alcohol i Drogues 0,0. Vídeo de sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol i altres drogues a la feina i els riscos associats.

Qüestionari en línia. Què en penses? Es demana als treballadors que contestin en línia un qüestionari amb 24 preguntes amb l’objectiu d’avaluar els seus coneixements, actituds i consums d’alcohol. Les respostes són completament anònimes.

 

 

laboral