Descripció

El consum d'alcohol i altres drogues en l'entorn laboral té repercussions sobre la salut, les relacions interpersonals i la productivitat.

 • Al consum d’alcohol se li atribueix un cost de 74 bilions d’euros anuals a la UE en pèrdua de productivitat
 • El consum d’alcohol i altres drogues afecta negativament la productivitat i proporciona importants perjudicis a empresaris i treballadors per absentisme, incapacitats laborals, rotació de personal, baixa productivitat, empobriment del clima laboral i baixa qualitat
 • En un 20-25 % dels accidents laborals, hi estan implicats treballadors que estan sota els efectes de l’alcohol i les drogues i causen lesions a tercers
 • A Espanya es calcula que entre el 15-25% de la sinistralitat laboral es deu a problemes relacionats amb el consum d’alcohol
 • El 25% dels treballadors de les grans empreses tenen problemes de salut relacionats amb el consum d’alcohol
 • Els treballadors que consumeixen alcohol i drogues presenten de dues a tres vegades més absentisme laboral que els seus companys (International Labour Organization).
 • Del 23 al 31% dels consumidors de drogues il·legals i el 7% dels bevedors de risc han sofert conseqüències laborals negatives derivades del seu consum (accidents, absentisme, presentisme, acomiadaments)
 • Les baixes laborals de malalties per dependència d’alcohol i drogues són tres vegades més costoses que la resta de baixes en població activa
 • Els treballadors amb dependència d’alcohol i drogues perceben un import cinc vegades més en indemnitzacions que la resta de treballadors
 • Un 15,7% dels treballadors que consumien drogues il·legals destacaven que tenien problemes en l’ambient familiar, de salut, de relacions amb els altres, de rendiment laboral i absentisme

 

En el treballador pot ocasionar, entre d'altres:

 • Pèrdua de la salut
 • Deteriorament de les relacions
 • Baix rendiment i fins i tot pèrdua de la feina.

 

En l'empresa es relaciona amb:

 • Accidents
 • Absentisme
 • Mal clima laboral i pèrdua de productivitat.

 

D'altra banda, a més, els factors estructurals del lloc de treball (alt estrès i baixa satisfacció dels treballadors) poden incrementar el risc de trastorns per consum d'alcohol i altres drogues.

A Catalunya, en els darrers anys s'ha estat treballant per crear un marc institucional i normatiu que permeti l'acció preventiva efectiva en aquest àmbit. En aquest sentit, l'any 2002 es va signar el  Conveni per a la prevenció i el tractament de les drogodependències en l'àmbit laboral .

Aquest fet va donar lloc anys després a la creació d'un grup de treball de l'àmbit laboral, amb representació de totes les parts, que va redactar i consensuar les grans línies d'actuació recollides en el Llibre blanc de la prevenció a Catalunya  i que assenten les bases de les actuacions proposades en l'Estratègia nacional de prevenció.

Objectius

Incrementar la consciència dels empresaris sobre la necessitat de desenvolupar protocols d’actuacions i d’establir una política clara sobre el consum d’alcohol i drogues en l’àmbit laboral.

Augmentar la consciència entre els treballadors sobre la manera en què, en relació amb l’alcohol, poden gaudir d’una vida més saludable i encoratjar-los perquè canviïn els seus consums. 

Elaborar en col·laboració amb el Departament d’Empresa i Ocupació una guia per a la implementació d’un programa de prevenció del consum d’alcohol i drogues a les empreses i l’abordatge dels problemes relacionats.

Assessorar els empresaris, les empreses, els serveis de prevenció, les mútues i els representants dels treballadors en la implementació de polítiques i programes de prevenció de consum de substàncies des de la perspectiva de salut.

Establir circuits de coordinació entre els serveis de salut laboral o prevenció, els centres de tractament especialitzat de drogodependències i l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) per valorar el tractament, la reincorporació i la reinserció laboral.

Aconsellar les empreses i els empresaris com es poden realitzar campanyes de prevenció i promoció de la salut dels empleats en relació amb el consum d’alcohol i drogues.

Promocionar que dintre dels programes de benestar i salut de les empreses saludables es puguin fer programes adreçats a la prevenció del consum d’alcohol i drogues. 

Dotar els empresaris, els representants de treballadors, els comandaments intermedis, els professionals de la salut laboral i de recursos humans de formació en habilitats i estratègies per realitzar intervencions adequades en relació amb aquesta problemàtica.

 • Ajudar les empreses i altres organitzacions a prevenir i detectar els problemes sociolaborals relacionats amb el consum d’alcohol i drogues, i a intervenir-hi.
 • Informar i formar el personal de les empreses que ha de prendre decisions i intervenir directament en aquests problemes.

Accions

La Subdirecció General de Drogodependències ha donat suport en la implementació reeixida de polítiques i protocols en matèria de prevenció del consum d’alcohol i altres substàncies a empreses del sector públic com ara TMB, Port de Barcelona i la mateixa Agència de Salut Pública, o a empreses del sector privat com ara FCC i DOW Chemical. 

Fruit d’aquesta experiència, la Subdirecció General de Drogodependències ha liderat el projecte European Workplace and Alcohol (EWA). Aquest projecte ha estat cofinançat per la Comissió Europea i hi han participat disset institucions de dotze països europeus. 

L’objectiu de l’EWA ha estat fer una revisió sistemàtica de l’evidència de les repercussions laborals que té el consum d’alcohol i de quines intervencions preventives aplicades al context laboral han demostrat ser cost-eficaces. Així mateix s’han dut a terme 23 casos d’estudi de bones pràctiques a les empreses i 55 proves pilot per avaluar l’eficàcia dels programes preventius. Els principals resultats es poden consultar a la web del projecte EWA, però cal destacar que:

 • el 80% dels treballadors reporten que han augmentat els seus coneixements sobre l’impacte que l’alcohol té sobre la salut.
 • en acabar les intervencions preventives, el 31% dels treballadors reconeixen que beuen menys que abans.
 • el 80% dels treballadors reporten que troben útils les intervencions i el programa per a la seva vida personal i per al seu treball.
 • el 95% de les empreses recomanarien a altres empreses aquests programes.

 

En el context del projecte EWA, s’han elaborat dos materials

Programa para la prevención del consumo de alcohol y problemas relacionados en el ámbito laboral

Resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones sobre política de alcohol en las empresas

Material

Calculadora en línia del patró de consum d’alcohol i els riscos a la feina. Aquesta eina està pensada perquè els treballadors puguin avaluar de forma anònima i confidencial el seu consum d’alcohol, i l’efecte que aquest pot tenir en relació amb la seva feina. En funció de les respostes la persona rep un missatge amb recomanacions personalitzades. Està disponible en aquest enllaç


Fullet informatiu Alcohol i treball. Proporciona informació sobre el consum d’alcohol a la feina i les seves conseqüències: com saber si el consum que fa la persona pot ser perjudicial, consell de com prevenir els problemes d’alcohol i recomanacions en cas de problemes. Està disponible en aquest enllaç

Pòster. A la feina Alcohol i Drogues 0,0.

 • Què en penses? Es demana als treballadors que contestin en línia un qüestionari amb 24 preguntes amb l’objectiu d’avaluar els seus coneixements, actituds i consums d’alcohol. Les respostes són completament anònimes.

Accés al Qüestionari en línia

 • Material de formació per a professionals i treballadors 

 

Claus d’èxit Programa  “A la feina Alcohol i Drogues 0,0”

Noticies

TMB rep el premi Ignasi Fina 2013
El “Programa de prevenció de lesions per accidents de treball relacionats amb el consum d’alcohol i altres substàncies psicoactives a Ferrocarril Metropolità de Barcelona”  que va comptar amb el suport i assessorament de la Subdirecció  General de Drogodependències de la Agencia de Salud Pública de Catalunya va rebre el premi Ignasi Fina 2013.

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC, SA) Delegació Catalunya II rep el premi a la prevenció de riscos laborals en la  VII Edició dels Premis Atlante
La Subdirecció  General de Drogodependències de la Agencia de Salud Pública de Catalunya,  els Mossos d’ Esquadra i la  Guàrdia Urbana van recolzar el programa donant un total de 1702 hores de formació en la prevenció del consum d’alcohol i drogues en l’àmbit laboral.

Publicació de l’article La prevención de alcohol y drogas en el ámbito laboral. El caso de la Delegación Catalunya II del área de Medio Ambiente de FCC S.A.
Gómez, M., Alfaro, S., Segura, L. Y Colom, J.  (2014) La prevención de alcohol y drogas en el ámbito laboral. El caso de la Delegación Catalunya II del área de Medio Ambiente de FCC S.A. Revista monográfica de PRL, pp:43-48

Data d'actualització:  15.12.2011