• Imprimeix

Hepatitis C

La prevenció primària de l’hepatitis C, és a dir, la reducció del risc de contraure la infecció, s’aconsegueix únicament evitant els factors de risc de la transmissió de la infecció, ja que encara no s’ha aconseguit una vacuna per als humans contra el virus.

Als països desenvolupats, entre el 80 i el 90% de les noves infeccions pel virus de l’hepatitis C estan relacionades amb la injecció de drogues. Diferents estudis demostren una incidència anual entre els UDI de 15-40 persones per cada 100 persones.

El Pla d’acció d’hepatitis C treballa en els objectius següents:

 

Objectiu 1. Diagnòstic de les accions que es fan als centres de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD) en prevenció, diagnòstic i accés al tractament. Inclou les accions següents:

 • Estudi de les accions que es fan als centres de reducció de danys (CRD), centres d’atenció i seguiment de les drogodependències (CAS), comunitats terapèutiques (CT) i unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD)

 

Objectiu 2. Prevenció de la transmissió del virus de l’hepatitis C (infecció i reinfecció). Inclou les accions següents:

 • Accions dirigides a augmentar la cobertura de tots els programes de reducció de danys: Programa d’intercanvi de xeringues, Programa de tractament de manteniment amb agonistes opiacis, treball de contacte i altres.
 • Guia de bones pràctiques per a la prevenció de l’hepatitis C, en joves injectors (projecte europeu "Identification and optimisation of evidence-based HCV prevention in Europe for young drug users at risk", CIAR). En procés.
 • Millorar les pràctiques dels programes d’intercanvi de xeringues (PIX). Definir una guia de bones pràctiques, oferir tot l’equipament necessari de prevenció (filtres, recipients, aigua estèril, cotons impregnats d’alcohol) i flexibilitzar els criteris (com, per exemple, donar tantes xeringues com necessiti la persona).
 • Estratègies per prevenir la transició cap a la via injectada i de la injectada a la no injectada.
 • Millorar la cobertura de la vacunació per l’hepatitis A i l’hepatitis B.

 

Objectiu 3. Reducció del percentatge de persones infectades i no diagnosticades. Inclou les accions següents:

 • Accions d'informació, educació i comunicació (IEC) adreçades a professionals i a persones consumidores sobre la importancia del cribatge.
 • Incloure el cribatge de l’hepatitis C dins la cartera de serveis dels CAS i dels CRD.
 • Estudi sobre la cobertura del diagnòstic en els pacients del CAS.
 • Suport per fer extraccions amb sang total “in situ” en els CRD i creació de circuits de derivació rápida a especialista.
 • Prova pilot  amb test ràpid pels CRD 

 

Objectiu 4. Reducció del temps que passa entre la infecció i el diagnòstic. Inclou les accions següents:

 • Accions d’informació, educació i comunicació (IEC) adreçades a professionals i a consumidors sobre la importància del cribratge.
 • Incloure el cribratge de l’hepatitis C dins la cartera de serveis dels CAS i dels CRD.
 • Estudi sobre la cobertura del diagnòstic en els pacients del CAS.
 • Suport per fer extraccions amb sang total in situ en els CRD i creació de circuits de derivació ràpida a un especialista.
 • Prova pilot amb test ràpid per als CRD.

 

Objectiu 5. Augment del nombre d’UDI infectats que entren en tractament i reducció del temps entre la infecció i l’inici del tractament. Inclou les accions següents:

 • Estudi sobre criteris d’inclusió de digestòlegs, hepatòlegs i internistes respecte al tractament de drogodependents.
 • Revisió de l’evidència científica sobre la resposta al tractament dels drogodependents.
 • Estudi prospectiu sobre la resposta al tractament dels consumidors de drogues en actiu.
 • Elaboració d’una guia per al tractament de drogodependents infectats per l’hepatitis C i coinfectats (hepatitis B i VIH): coordinació entre la XAD, els hepatòlegs, els especialistes en salut mental i els serveis socials.
 • Impuls d’accions educatives i d’autosuport entre els infectats.

 

Objectiu 6. Avaluació i monitoratge. Inclou les accions següents:

 • Prevenció: estudis de prevalença i estudis conductuals (compartir indirecte).
 • Cribratge: percentatge de gent infectada que no coneix el seu estat.
 • Tractament: percentatge de gent infectada que accedeix al tractament.

El teu fetge i les hepatitis (A,B,C)

Manual en format de còmic de divulgació d’informació general sobre les diferents hepatitis, les vies de contagi, la prevenció, els tractaments i diferents aspectes d’interès d’aquesta malaltia.

 

Fitxes sobre l'hepatitis C 

Fitxes que tenen com a objectiu donar informació general sobre les diferents hepatitis, les vies de contagi, la prevenció, els tractaments i diferents aspectes d’interès d’aquesta malaltia. Les fitxes estan dissenyades per treballar-les en dinàmica de grup.

 

Pòster sobre l’hepatitis C

Pòster que té com a objectiu donar informació general sobre les diferents hepatitis, les vies de contagi, la prevenció, els tractaments i diferents aspectes d’interès d’aquesta malaltia.

 

Riscos, no gracies

Documental  per aprendre a identificar a partir de l’experiència personal i imatges del vídeo aquells factors que augmenten el risc de contagiar-se de l’hepatitis C i el VIH-sida i, al mateix temps, establir estratègies per a evitar el contagi. 

 

Els tres virus

Material educatiu en format còmic, revisat i reeditat a partir de la primera versió elaborada l’any 2000 per ASUT, que serveix com a eina de prevenció de malalties infeccioses (les hepatitis B i C, i el VIH) destinat a usuaris de drogues i té la finalitat de trencar diferents mites sobre les vies de transmissió. 

 

La prevenció del contagi de l’Hepatitis C i el VIH-sida és cosa de tots… 

Informació per a persones injectores sobre informació i pràctiques per evitar la infecció de virus, amb una descripció sobre les diferents hepatitis.

 

HEP C

Guia que inclou informació general, mites relacionats amb la hepatitis C i pràctiques de risc versus pràctiques segures.

 

El fetge és un òrgan vital.

Càpsula audiovisual amb informació sobre què és l’Hepatitis, els riscos de contagis, recomanacions , etc..

 


Llibre de recomanacions sobre el tractament de l’hepatitis C i de la coinfecció del VHC amb el VIH en pacients 

Manual realitzat per un conjunt ampli d’especialistes adreçat a professionals que treballen amb persones drogodependents amb hepatitis C i amb la coinfecció de VIH i VHC. Inclou aspectes d’epidemiologia, clínica i diagnòstic, i tractaments.

 

Guia per a la prevenció i el control de l’hepatitis C

Aquesta publicació té l'objectiu de posar a l'abast dels professionals mèdics de Catalunya un resum dels coneixements disponibles sobre l'agent causal, l'epidemiologia, el quadre clínic i especialment sobre el diagnòstic, el tractament i la prevenció de l'hepatitis C.

 

Tinc Hepatitis C i ara que puc fer?

Díptic adreçats als usuaris de la Xarxa d’Atenció a les drogodependències que pretén augmentar la conscienciació sobre el risc de contagi i reinfecció de la Hepatitis C i la possibilitat d’accedir a tractament.

 

Amb el fetge no es juga, cuida-ho. Passatemps

Passatemps fàcil i divertit amb missatges claus per prevenir les Hepatitis i com cuidar el fetge.

 

Pòster Hepatitis C. Fes-te la prova!

Cartell amb missatge en diferents idiomes on s’indica que l’hepatitis C és una malaltia que té tractament i es promou que les persones en rics se’n  facin la prova.

 

Pòster. L'eradicació de la Hepatitis C és possible

Cartell per conscienciar la població usuària de drogues sobre com prevenir conductes de risc d’infecció de l’hepatitis C, amb informació sobre objectes per a la injecció (xeringues, cassoletes, filtres, aigua, etc.) i d’altres elements de la vida quotidiana, indicant quins suposen un risc per poder ser infectat pel virus i quins no.

 

Ruleta russa

Joc de taula, interactiu i dinàmic, que té com a objectiu sensibilitzar, informar i transmetre coneixements a les persones usuàries de drogues sobre les pràctiques i conductes de risc durant el consum i les relacions sexuals, i sobre les malalties infeccioses que hi van associades com la HIV i l’hepatitis.

ANY 2017

Jornada 22 de setembre: Polítiques de salut pública d’hepatitis C a Catalunya

Organitzada conjuntament amb ISGlobal i amb el suport de Gilead. Realitzada a l’any 2017 en el Departament de Salut

ANY 2018

Jornada “Caminant cap a eliminació de les hepatitis”. Barcelona, 25 de juliol. Dia Mundial de l’Hepatitis

Jornada organitzada en el marc del Dia Mundial de l'hepatitis, 28 de juliol de l’any 2018

Data d'actualització:  18.07.2018