• Imprimeix

Hepatitis C

La prevenció primària de l’hepatitis C, és a dir, la reducció del risc de contraure la infecció, s’aconsegueix únicament evitant els factors de risc de la transmissió de la infecció, ja que encara no s’ha aconseguit una vacuna per als humans contra el virus.

Als països desenvolupats, entre el 80 i el 90% de les noves infeccions pel virus de l’hepatitis C estan relacionades amb la injecció de drogues. Diferents estudis demostren una incidència anual entre els UDI de 15-40 persones per cada 100 persones.

El Pla d’acció d’hepatitis C treballa en els objectius següents:

 • Diagnòstic de les accions que es fan als centres de la XAD en prevenció, diagnòstic i accés al tractament. Inclou les accions següents:
  • Estudi de les accions que es fan als centres de reducció de danys (CRD), centres d’atenció i seguiment de les drogodependències (CAS), comunitats terapèutiques (CT) i unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD)
 • Prevenció de la transmissió del virus de l’hepatitis C (infecció i reinfecció). Inclou les accions següents:
  • Accions dirigides a augmentar la cobertura de tots els programes de reducció de danys: Programa d’intercanvi de xeringues, Programa de tractament de manteniment amb agonistes opiacis, treball de contacte i altres.
  • Guia de bones pràctiques per a la prevenció de l’hepatitis C, en joves injectors (projecte europeu "Identification and optimisation of evidence-based HCV prevention in Europe for young drug users at risk", CIAR). En procés.
  • Millorar les pràctiques dels programes d’intercanvi de xeringues (PIX). Definir una guia de bones pràctiques, oferir tot l’equipament necessari de prevenció (filtres, recipients, aigua estèril, cotons impregnats d’alcohol) i flexibilitzar els criteris (com, per exemple, donar tantes xeringues com necessiti la persona).
  • Estratègies per prevenir la transició cap a la via injectada i de la injectada a la no injectada.
  • Millorar la cobertura de la vacunació per l’hepatitis A i l’hepatitis B.
 • Reducció del percentatge de persones infectades i no diagnosticades.
 • Reducció del temps que passa entre la infecció i el diagnòstic. Inclou les accions següents:
  • Accions d’informació, educació i comunicació (IEC) adreçades a professionals i a consumidors sobre la importància del cribratge.
  • Incloure el cribratge de l’hepatitis C dins la cartera de serveis dels CAS i dels CRD.
  • Estudi sobre la cobertura del diagnòstic en els pacients del CAS.
  • Suport per fer extraccions amb sang total in situ en els CRD i creació de circuits de derivació ràpida a un especialista.
  • Prova pilot amb test ràpid per als CRD.
 • Augment del nombre d’UDI infectats que entren en tractament i reducció del temps entre la infecció i l’inici del tractament. Inclou les accions següents:
  • Estudi sobre criteris d’inclusió de digestòlegs, hepatòlegs i internistes respecte al tractament de drogodependents.
  • Revisió de l’evidència científica sobre la resposta al tractament dels drogodependents.
  • Estudi prospectiu sobre la resposta al tractament dels consumidors de drogues en actiu.
  • Elaboració d’una guia per al tractament de drogodependents infectats per l’hepatitis C i coinfectats (hepatitis B i VIH): coordinació entre la XAD, els hepatòlegs, els especialistes en salut mental i els serveis socials.
  • Impuls d’accions educatives i d’autosuport entre els infectats.
 • Avaluació i monitoratge. Inclou les accions següents:
  • Prevenció: estudis de prevalença i estudis conductuals (compartir indirecte).
  • Cribratge: percentatge de gent infectada que no coneix el seu estat.
  • Tractament: percentatge de gent infectada que accedeix al tractament.
Data d'actualització:  01.11.2016