• Imprimeix

Programa d'intercanvi de xeringues (PIX)

Des de l'any 1991, el Departament de Salut desenvolupa programes de reducció de danys per a usuaris de drogues per via parenteral (UDVP).

El Programa d'intercanvi de xeringues a Catalunya es porta a terme amb la col·laboració de farmàcies, centres d'atenció primària, associacions (ONG), educadors de carrer, centres especialitzats en reducció de danys i centres d'atenció a les drogodependències.

L'objectiu principal del Programa és prevenir les infeccions pel VIH (virus de la immunodeficiència humana), pel VHB i pel VHC (virus de l'hepatitis B i virus de l'hepatitis C) associades als hàbits de consum injectat entre els usuaris de drogues.

La Subdirecció General de Drogodependències coordina els diferents agents sanitaris per tal de millorar l'eficiència del programa i la relació amb els usuaris de drogues.

A Catalunya, el consum de drogues com la heroïna i la cocaïna per via injectada, associat a l'hàbit de compartir la xeringa i els estris entre els usuaris de drogues ha comportat que en els darrers vint anys aquest col·lectiu hagi patit greument els efectes de la infecció pel VIH. El Programa d'intercanvi de xeringues ha potenciat el canvi d'hàbits de consum i ha facilitat xeringues estèrils i altres elements necessaris per a un consum injectat higiènic.

Prevenir les malalties infectocontagioses associades al consum de drogues per via parenteral (infeccions pel VIH, hepatitis víriques i altres).

Reduir les conductes de risc que faciliten la transmissió d’infeccions.

Facilitar l’accés als recursos disponibles de reducció de danys.

  • Distribució de xeringues i els elements necessaris per al consum higiènic de drogues per via parenteral, com són les les aigües, les tovalloletes, les cassoletes i altres elements distribuïts com a part del programa.
  • Formació dels usuaris per a un consum amb menys risc.
  • Creació d’una xarxa extensa de recursos (més de sis-cents a Catalunya) als quals els usuaris poden adreçar-se per fer un consum higiènic, aconseguir xeringues o rebre assistència o informació en relació amb diversos àmbits: d’higiene, d’alimentació, de salut, social, legal o laboral.

Cartell "Retorna": Cartell per sensibilitzar les persones consumidores de drogues per via parenteral sobre la importància del retorn del material usat als recipients adequats un cop finalitzat el consum. 

Guia de bones pràctiques en els programes d’intercanvi de xeringues (PIX)

Guia de bones pràctiques en els programes d’intercanvi de xeringues, consensuada per un grup d’experts i revisada per professionals de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de Catalunya i de plans municipals de drogues, que parteix d’un esborrany elaborat a partir d’un focus grups amb professionals de reducció de danys i d’una revisió bibliogràfica.

 

Propostes d’actuació per disminuir la presència de xeringues

Guia informativa per a agents que treballen des de diferents dispositius específics (programes de reducció de danys en medi obert, centres de tractament, sales de punció higiènica…) o no (policia, veïnat…) sobre com realitzar la recollida de material contaminat i com actuar en cas d’una punxada accidental.

 

Avaluació del Programa d intercanvi de xeringues als centres penitenciaris de Catalunya

Evaluation of the needle exchange program in correctional institutions in Catalonia

Objectiu d'aquesta avaluació és identificar les circumstàncies que condicionen, de manera positiva o negativa, l'índex de participació en el PIX dins de les presons catalanes.

Data d'actualització:  05.02.2017