• Imprimeix

Programa de mesures educatives a Menors. Alternatives a la sanció administrativa (ASA)

Protocols de prevenció sobre drogues–ASA (alternativa a la sanció administrativa)

Els protocols de prevenció sobre drogues-ASA són una alternativa a la sanció administrativa per a aquells menors d'edat que han estat denunciats per una infracció relacionada amb el consum o tinença de drogues il·legals, segons està previst a l'article 36.16 de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, sobre protecció de la seguretat ciutadana. Es tracta d'oferir una mesura educativa alternativa a la sanció (suspensió de la sanció administrativa sempre que el programa educatiu es compleixi satisfactòriament), amb l'objectiu d'evitar o disminuir els riscos associats al consum de drogues. També es poden considerar com una estratègia de detecció precoç (per evitar o disminuir riscos associats al consum).

Objectius

Objectius generals

Aconseguir que els menors, presumptes autors d’una infracció administrativa – prevista a l’article 36.16 de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, sobre protecció de la seguretat ciutadana, referent al consum de drogues en llocs, vies, establiments o transports públics, així com a la tinença il·lícita de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques–, puguin optar a una mesura educativa per evitar o disminuir riscos associats al consum.

 

 

Objectius específics

  • Detectar situacions de risc i fer la derivació que s’escaigui a altres recursos de la xarxa sociosanitària.
  • Orientar amb relació a les necessitats personals detectades en el menor denunciat.
  • Assessorar la família amb relació al consum de drogues i altres riscos associats.
  • Vetllar perquè la mesura educativa es compleixi satisfactòriament.
  • Garantir una òptima coordinació entre tots els agents implicats.
  • Garantir la qualitat del servei.

Programes

 
Materials didàctics Internet

GUIA DE RECOMANACIONS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DELS PROTOCOLS DE PREVENCIÓ SOBRE DROGUES-ASA (alternativa a la sanció administrativa)

Aquesta Guia de recomanacions s'ha realitzat amb l'objectiu d'obtenir un document marc que ofereixi les recomanacions necessàries per a la implementació i avaluació dels protocols de prevenció sobre drogues-ASA a qualsevol municipi de Catalunya, com a mesura alternativa a la sanció administrativa per consum o tinença de drogues il·legals per menors d'edat compresa entre 14 i 17 anys. La Guia descriu els criteris mínims i bàsics per a la implementació d'un PPD-ASA i ofereix recomanacions que permeten prou flexibilitat per poder ser adaptables a la realitat i idiosincràsia de qualsevol municipi que el vulgui implementar. La Guia també proposa una metodologia contrastada per a l'avaluació dels PPD- ASA i aporta les eines per poder mesurar l'eficàcia dels objectius del programa. L'avaluació individual de cada un dels PPD-ASA sota els mateixos paràmetres donarà l'oportunitat de poder realitzar,en un futur, una avaluació global sobre l'evolució i l'eficàcia en el territori.

APLICACIÓ PER AL SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS PPD-ASA

Actualment s'està desenvolupant una eina de treball per a tots els professionals que treballen amb joves realitzant intervencions educatives entorn de les drogues. Aquesta eina s'ha dissenyat amb dos objectius diferenciats i, al mateix temps, entrellaçats: Oferir un instrument de treball als professionals que permeti fer el seguiment de les diferents intervencions que es duguin a terme. Disposar d'un instrument de recollida de dades que permeti fer, de forma automàtica, l'avaluació del programa. L'aplicació per al seguiment i l'avaluació dels PPD-ASA integra aquestes dues funcions. Utilitzant-la com a eina de treball, les dades de cada cas quedaran emmagatzemades i el sistema les gestionarà per poder fer-ne anàlisis estadístiques i obtenir informes d'avaluació del programa en general.

Data d'actualització:  18.05.2012