• Imprimeix

Drogues i violència

Entre un 25% i un 40% dels incidents de violència en la parella ocorren sota la influència de l’alcohol i en un 10-30% dels casos, la parella agredida també havia begut.


Entre el 40% i el 80% de les persones ateses en serveis de drogodependències exerceixen o reben violència en la relació de parella.

 

 • El consum abusiu d’alcohol i d’altres subs­tàncies i la violència contra la parella (VCP) són greus problemes psicosocials i sanitaris.
 • El consum de substàncies s’associa a la vio­lència en les relacions afectives, tant a l’hora d’exercir-la com de patir-la.
 • Entre un 25% i un 40% dels incidents de violència en la parella ocorren sota la influència de l’alcohol i en un 10-30% dels casos, la parella agredida també havia begut.
 • La probabilitat d’agressions és entre tres i nou vegades més alta entre consumidors d’alcohol i d’altres drogues.
 • Entre el 40% i el 80% de les persones ateses en serveis de drogodependències exerceixen o reben violència en la relació de parella.
 • A Catalunya, la Xarxa d’Atenció a les Drogo­dependències (XAD) atén anualment unes 15.000 persones, trobant-se en una posició privilegiada per detectar i abordar aquesta doble.

 

El Programa de drogues i violència va néixer per donar resposta a aquesta realitat en el marc de les actuacions impulsades pel Pla de Salut de Catalunya 2002-2005 .

En els darrers anys, s’han dut a terme les següents accions:

 • Creació d’un grup de treball amb experts en drogues i violència.
 • Estudi entre professionals de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) sobre la incidència de la doble problemàtica entre persones usuàries de la xarxa i anàlisi de les percepcions i les necessitats dels centres d’atenció i seguiment de les drogodependències.
 • Estudi qualitatiu sobre perpetració de maltractament per part d’usuaris de drogues en tractament (Hospital del Mar).
 • Formació en violència per a professionals de la XAD (cinc edicions des del 2006).
 • Formació en drogues per a professionals del circuit de violència (Barcelona).
 • Construcció d’un model explicatiu processal.
 • Participació en el Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya amb el Document operatiu de drogodependències.

 

Totes aquestes actuacions han donat lloc al Programa per a l’abordatge de la violència contra la parella a la XAD

 • Promoure el reconeixement de la doble problemàtica i de les necessitats específi­ques que comporta el seu abordatge. 
 • Desmuntar les falses creences i/o mites que envolten la violència contra la parella relacionat amb el consum de substàncies.
 • Millorar la detecció de la violència contra la parella en persones usuàries de la XAD, pos­sibles víctimes i agressors. 
 • Promoure la prevenció i la intervenció espe­cífiques sobre la violència contra la parella a la XAD. 
 • Dotar el conjunt de professionals de la XAD dels coneixements i les habilitats necessàries per a l’abordatge de la violència contra la pa­rella en el mateix context a través de:

Formacions conjuntes i suport a la coordinació i treball en xarxa.

Formacions específiques que els capacitin per transmetre als seus equips els coneixements per a l’abordatge de la violència contra la parella, facilitant l’ús dels materials proporcionats.

Assessorament i suport continuats per als professionals referents.

Realització puntual de Sessions clíniques o supervisió de casos.

Espai Virtual d’intercanvi, consulta i informació actualitzada.

 • Potenciar la creació d’espais informatius, de discussió i formació continuada sobre la temàtica. 
 • Fomentar les derivacions a serveis espe­cialitzats d’atenció a la violència contra la parella. 
 • Millorar la coordinació i la col·laboració entre els serveis de la XAD i els específics d’atenció a la violència contra la parella. 
 • Detectar i disminuir les possibles dificul­tats d’accés a serveis de la xarxa d’atenció a la violència contra la parella que presenten les persones consumidores de substàncies.
 • S’han realitzat cinc edicions de la formació per a referents del programa sobre la relació entre el consum de substàncies i la violència contra la parella.
 • Actualment al 91,5% dels centres d’atenció i seguiment de les drogodependències arreu del territori compten amb un referent format del programa.
 • S’ha creat la plataforma virtual que conté materials sobre el tema així com un fòrum perquè els referents puguin resoldre dubtes i ampliar coneixements sobre el tema.
 • S’ha presentat el programa i format a les 7 comissions tècniques dels circuits territorials contra la violència masclista de tot el territori.

Centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) que es vulguin comprometre a:

  • Promoure l’abordatge de la VCP (detecció, prevenció, intervenció).
  • Fomentar el registre de la VCP.
  • Promoure la derivació i la coordinació amb recursos especialitzats en VCP.
  • Avaluar les accions.
  • Professionals dels dispositius de la XAD que s’identifiquin com a referents del programa al seu centre i que vulguin:
  • Realitzar la formació específica que ofereix el programa.
  • Traspassar la informació a la resta de professionals del seu equip.
  • Participar del circuit corresponent contra la violència masclista.
  • Rebre el suport i l’assessorament que ofereix el programa.

Professionals i serveis que participen en els circuits locals contra la violència mas­clista.

Altres professionals i serveis que atenguin persones consumidores de substàncies o amb proble­mes de violència contra la parella.

Telèfon: 935 513 596
drogues.violencia@gencat.cat

Data d'actualització:  25.05.2017