• Imprimeix

Xarxa de recursos assistencials

La Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) és una xarxa pública de recursos especialitzats en l'atenció i el seguiment de problemes relacionats amb el consum, l’abús i/o la dependència de substàncies psicoactives.

La xarxa de recursos proporciona atenció sociosanitària i comunitària per a tot tipus de drogodependències a través de diferents serveis distribuïts per tot el territori.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Pla director de salut mental i addiccions coordina, planifica i planteja les directrius que ha de seguir la XAD.

Són centres ambulatoris i públics, recursos assistencials especialitzats en el tractament de les addiccions.
Estan distribuïts per tot el territori. Actualment, a Catalunya hi ha 61 centres ambulatoris.

S’hi poden dirigir les persones de més de 18 anys amb problemes en el consum de substàncies i/o les seves famílies per sol·licitar tractament.

Si la persona és menor d’edat es pot adreçar al Programa d’atenció a adolescents amb conductes de consum de substàncies

També treballen en matèria de prevenció, atenció i suport a la incorporació sociolaboral.
A més, es coordinen amb programes de mesures penals alternatives (penals i administratives) i atenció a persones en “tercer grau” o medi obert procedents del sistema judicial.

Estan constituïts per equips multidisciplinaris amb professionals de la medicina, psiquiatria, infermeria, psicologia i treball social que presten assistència a les persones usuàries des d’un vessant biopsicosocial. És a dir, atenen tant els aspectes orgànics com els psicològics i els socials, i promouen accions encaminades a la reinserció social i laboral d’aquests pacients.

L’equip assistencial programa el procés terapèutic de cada usuari i proposa les derivacions a d’altres recursos de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (com les unitats hospitalàries de desintoxicació, les unitats de patologia dual i les comunitats terapèutiques) fins a la reinserció dels pacients.

Els centres d’atenció i seguiment a les drogodependències a Catalunya (CASD) ofereixen:

 • Acollida, informació i assessorament per als pacients i els seus familiars.
 • Tractament mèdic farmacològic per a desintoxicacions, tractaments substitutius (programa de manteniment amb metadona), prevenció de recaigudes i altres complicacions orgàniques associades, vacunacions i altres.
 • Tractament psicològic amb suport motivacional (Teràpia individual, de grup i familiar) Programes de salut i educació sanitària preventiva (intercanvi de xeringues i facilitació de preservatius).
 • Informació, orientació i assessorament en els àmbits social, familiar, laboral, econòmic, judicial, i del lleure.

Són unitats de curta estada en què s'atenen pacients amb dependència de substàncies psicoactives que requereixen tractament en règim hospitalari quan el tractament ambulatori no sembla viable. Un cop el pacient és donat d’alta, se’l remet al centre d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) on seguirà el procés terapèutic des d’on ha estat derivat.

Té la finalitat d’abordar la fase de desintoxicació de substàncies addictives en règim d’internament hospitalari, per facilitar la continuïtat del procés de recuperació del malalt drogodependent.

 

Condicions d’admissió

 • Dependència de substàncies psicoactives.
 • Majoria d’edat.
 • Ingrés programat i voluntari.
 • Derivació per un centre sociosanitari.
 • Patologia orgànica o psiquiàtrica que permeti seguir la dinàmica de la unitat hospitalària de desintoxicació.
 • Existència d’un pla de seguiment terapèutic a l’alta.

Són serveis d’acolliment residencial que, amb caràcter transitori, procurant un règim d’autogestió, proporcionen l’acolliment, l’atenció i la vida comunitària per facilitar la integració social.

Són la reproducció d’un espai social construït amb la finalitat terapèutica de proporcionar als usuaris un tractament integral que afegeix a les intervencions tradicionals la potència reeducadora de l’experiència participativa en la vida comunitària, experiència orientada a aconseguir el control i l’extinció de les conductes addictives.

Depenen del Departament de Benestar i Família.

Poden accedir-hi des de qualsevol centre de la xarxa de salut mental i addiccions (CSMA, CAS).

Condicions d’admissió

 • Majoria d’edat, indistintament del sexe.
 • Capacitat i autonomia suficients per participar activament en les activitats del programa terapèutic.
 • Controlada i compensació de les patologies psiquiàtriques, si n’hi ha.
 • Absència de malaltia infectocontagiosa en fase aguda.
 • Voluntarietat per a l’ingrés.

 

Són recursos educatius i terapèutics, d’estada diürna i continuada, destinats a rehabilitar persones afectades pel consum de drogues i altres addiccions que necessiten una intervenció integral sobre la conducta addictiva mitjançant el treball dels vessants psicològic, emocional, social i d’inserció laboral i que presenten un perfil prou adaptat per realitzar aquest procés de manera ambulatòria.
 

Circuit d’accés

 • Des de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD), la xarxa de salut mental i addiccions la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública (XSUP).
 • Des de Serveis Socials.
 • Per voluntat pròpia.
 • Des de Justícia.
 • Per derivació des d’altres entitats.
 • Per acords específics amb altres administracions públiques.
 • En el cas de no-admissió, la persona usuària és derivada a la XAD.

 

Perfil de la persona usuària

Homes i dones de més de 18 anys que presentin problemes d’addicció.

 
Criteris d’admissió

 • Absència de malalties infectocontagioses en fase aguda.
 • En cas de patir alguna malaltia mental o física, capacitat i autonomia suficients per poder seguir el programa terapèutic.
 • Capacitat per acceptar i seguir normes de convivència en grup.
 • Desintoxicació prèvia a l’hora de començar el programa.

 
Criteris d’exclusió

 • Malalties mentals descompensades o psicopaties i trastorns de la conducta greus.
 • Existència de vinculació familiar o afectiva amb membres de l’equip o d’usuaris en el programa.

 
Temps d’estada

La durada dels processos varia en funció del programa.

 
Equip professional

No hi ha una regulació consensuada entre les diferents administracions per a aquest tipus de recurs i, per tant, no hi ha una ràtio unificada.
Es recomana que el centre disposi de professionals com a mínim en tres de les àrees desenvolupades a continuació, i on la qualificació mínima serà la següent en funció de dites àrees:

 • Sanitària: medicina, psicologia, infermeria, auxiliar d’infermeria.
 • Psicològica: psicologia, psicologia clínica.
 • Socioeducativa: treball social, educació social, teràpia ocupacional.
 • Integració sociolaboral: treball social, orientació laboral, inserció, psicologia, relacions laborals, dret, sociologia, pedagogia i altres titulacions oficials similars.

 

Centre de Dia. Centre Ethos

Són serveis residencials en règim obert i d’estada limitada per a persones drogodependents. Estan concebuts com a dispositius orientats a facilitar als usuaris un espai de convivència adequat on s’aborden els aspectes relacionats amb l’addicció, a fi de:

 • potenciar la consolidació d’hàbits de convivència i habilitats socials.
 • aconseguir el màxim grau possible d’autonomia personal.
 • aconseguir la capacitat d’adaptació i maneig de l’entorn.

 

Amb els pisos de reinserció es pretén intervenir sobre els elements necessaris perquè la persona pugui consolidar-se en el seu desenvolupament personal (hàbits, estratègies i habilitats personals, aprenentatge de conductes quotidianes...), i a la vegada, es va consolidant el seu pla de futur i es fa realitat la seva autonomia.

El recurs està situat en un entorn comunitari per tal d’afavorir la total integració social dels usuaris.

 

Circuit d’accés  

Poden accedir des de qualsevol centre de salut mental i addiccions (CSMA, CAS) de la Xarxa. 

 

Criteris de derivació

 • Persones amb conducta addictiva que ja han normalitzat aspectes importants d’estil de vida i es mantenen sense consumir substàncies addictives.
 • Han de ser més grans de 18 anys; tots dos sexes.
 • Persones amb consciència d’addicció i motivació i voluntarietat per fer el tractament.
 • En cas de patologia psiquiàtrica, ha d’estar controlada i compensada.

 

Són unitats d'ingrés hospitalari de curta estada per a persones diagnosticades amb trastorn per abús i/o dependència de substàncies i trastorn mental greu que, per les característiques clíniques que tenen, requereixen un tractament integral de les dues patologies en un dispositiu únic.
La derivació es pot fer des d’un Centres d'antenció a les drogodependències (CAS), un centre de salut mental (CSM) o altres unitats d’hospitalització.Objectiu

Prestar una atenció integral a les persones amb trastorn mental i trastorns per consum de substàncies, que per la gravetat que tenen, requereixen un tractament intensiu en règim hospitalari.

 

Les Unitats de Patologia Dual ofereixen:

 • Avaluació i diagnòstic, amb un abordatge biològic, psicològic, social necessari per assegurar una assistència de qualitat.
 • Tractament dels pacients d’acord amb els protocols adients segons la seva patologia, amb tècniques farmacològiques i psicoterapèutiques individuals i grupals.
 • Atenció i suport a les famílies implicant-les activament en el procés terapèutic del seu familiar, garantint en tot moment una informació comprensible, suficient i adient del diagnòstic, el pronòstic i el tractament.
 • Atenció d’infermeria: avaluació i atenció de cures amb un pla específic, integrat en el pla terapèutic individual.
 • Atenció social: avaluació de la situació social i familiar dels pacients i abordatge de les necessitats detectades.
 • Atenció mèdica de l’estat de salut general.
 • Continuïtat assistencial mitjançant una coordinació periòdica amb la resta de dispositius, particularment amb els dispositius de la Xarxa de Salut Mental.

 

Circuit d’accés

No és un recurs d’accés directe; s’hi ha d’accedir des de la xarxa de salut mental i addiccions (unitats d’hospitalització d’aguts, centres de salut mental) i des de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (unitats hospitalàries de desintoxicació, centres d’atenció i seguiment a les drogodependències, comunitats terapèutiques).

 

Criteris d’admissió

 • Persones de més de 18 anys.
 • Trastorn per consum de substàncies i trastorn mental greu, amb trastorn de conducta o sense.
 • Situació clínica de difícil maneig en el medi ambulatori.

 

Els ingressos són programats.

Les unitats de patologia dual de Catalunya:

Centre residencial de curta estada que ofereix un ingrés ràpid i immediat a usuaris en situació de crisi associada al consum i produïda per una combinació de factors de tipus mèdic, social, psicològic o amb tots aquests factors alhora i que no són atesos, ni tributaris dels serveis d’urgències sanitaris o socials.

Aquest recurs ha de dispensar una atenció mèdica i psicològica i facilitar durant uns dies la contenció suficient als drogodependents perquè es puguin estabilitzar i prendre decisions sobre el seu futur. Aquesta atenció i contenció en moments de crisi pot resultar clau per reconduir-lo cap a una situació més estable a partir d’un pla elaborat durant l’estada en el centre. Aquest pla s’ha de fer en coordinació amb el centre de derivació i amb els serveis sanitaris (hospital general i psiquiàtric) i socials.

Actualment, a Catalunya hi ha la unitat de crisi de la Fundació Alba de Terrassa i constitueix una experiència experimental.

Són centres o programes dirigits a consumidors que tenen problemes amb les drogues en actiu que no volen o no se senten encara en condicions d'iniciar un tractament i persisteixen en el consum. L'objectiu d'aquests programes o centres és reduir al màxim els problemes de salut tant física com psicosocial i motivar així com facilitar l'accés a tractament.

Informació relacionada

Data d'actualització:  30.03.2017